Opiskelu

Käsityön aineenopettajan koulutusta tarjotaan Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella. Koulutuksessa opiskelijalle annetaan valmius käsityön aineenopettajan tehtävien hoitamiseen ja kelpoisuus opettaa käsityötä peruskoulun vuosiluokilla 1-9 ja lukiossa.

Käsityön opintoja sisältyy myös luokanopettajan kelpoisuuden antaviin perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin. Nämä opinnot antavat kelpoisuuden opettaa käsityötä perusopetuksen vuosiluokilla 1-6.

Raumalla voi suorittaa käsityökasvatuksen perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op sekä syventävät opinnot 80 op myös sivuaineopintoina. Perus- ja aineopinnot suoritettuaan opettajalla on kelpoisuus antaa käsityön opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9.